Algemene Voorwaarden

Versie update: 29/09/2022

Onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen.

De facturen niet betaald op hun vervaldag zullen vermeerderd worden met een intrest van 1% per begonnen’ maand.

In geval van laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder aangetekende ingebrekestelling als contractueel beding een verhoging van 10% verschuldigd op het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR.

Alle klachten in verband met de uitgevoerde werken dienen binnen de 8 dagen aangetekend te worden gemeld.

Alleen de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd met toepassing van het Belgisch recht.